Tôi yêu em, vậy nên tôi thu những con sóng của loài người vào bàn tay
và viết ý chí của mình vắt ngang trời bằng những vì sao.
_________________________
DORA 𝚃ạ𝚘 𝙽ê𝚗 𝙶𝚒á 𝚃𝚛ị 𝙺𝚑á𝚌 𝙱𝚒ệ𝚝 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙽𝚐à𝚢 𝙲ướ𝚒 𝙲ủ𝚊 𝙱ạ𝚗
No Comments

Post A Comment