Author: ngocduyen

𝐹𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠𝑛'𝑡 𝑎𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑒 𝑐𝑎𝑛'𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 💙 𝐴𝑛𝑑 𝐼 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑖𝑛 𝑚𝑦 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔 💙 Đây là một buổi tiệc đính hôn mang màu xanh của trời, của nước cùng tông màu trắng tinh khôi đầy yêu...